پردیس نسیبه تهران

اعضای گروه آموزش مطالعات اجتماعی ،تاریخ و جغرافیا (به ترتیب حروف الفبا)

اسامی استادان تصویر پرسنلی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیک دریافت رزومه
موسی الرضا بخشی استاد استادیار تاریخ  وتمدن  ملل  اسلامی 
rezabakhshi1385@ymail.com
محمد علی جواهری کاشانی مربی جامعه  شناسی 
javaheri_kashani_1339@yahoo.com
علیرضا حیدری استادیار
علوم سیاسی
alirezaheidari@ut.ac.ir
ندیمه سلیم نژاد مربی جغرافیای  سیاسی
h.mohamadi@sbu.ac.ir
یوسف نجفی   مربی حقوق عمومی
najafiyousef@yahoo.com
حسین یزدی   استادیار تاریخ
h_yazdi@yahoo.com

 


نظرات کاربران