پردیس نسیبه تهران

ریاست پردیس نسیبه تهران

دکتر عهدیه یداله زاده

مدرک تحصیلی : دکتری تربیت بدنی (رفتارحرکتی )

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


نظرات کاربران