پردیس نسیبه تهران

معرفی همکاران

                                         همکاران پردیس نسیبه

 

سمت

نام خانوادگی

شماره داخلی

سرپرست پردیس

دکتریدالله زاده

110

معاون آموزش، پژوهش و فرهنگی

دکترسلیمانی

113

کارشناس مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم  خسروی پور

107

کارشناس تربیت بدنی

خانم دارایی

108

کارشناس آموزش ابتدایی وعلوم تربیتی

خانم ابراهیم پور

108

کارشناس مطالعات اجتماعی

خانم مزین

138

کارشناس دانشجویی

خانم لاله

115

کارشناس دانشجویی

خانم خسروی

115

کارشناس هوشمند سازی

خانم توانا

120

خوابگاه شماره 1

 

123

خوابگاه شماره 2

 

124

کارپرداز

آقای اکبری

130

امورمالی

 

117

سالن ورزشی

 

130

کارشناس مسئول فرهنگی

 

131

کارشناس فرهنگی

خانم ایازی

131

کارشناس مسئول پژوهش

خانم حیدری نیا

114

کارشناس پژوهش

خانم حسینی

114

کارشناس کتابخانه

خانم عسگری

129

 

 


نظرات کاربران