پردیس نسیبه تهران

معرفی همکاران معاونت آموزش، پژوهش و فرهنگی واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

دکتر سارا باقری معاونت آموزشی پژوهشی و فرهنگی 113
مهناز خسروی پور کارشناس مسئول آموزش 107
مریم ابراهیم پور کارشناس آموزش 108
سیده مریم موسوی  کارشناس آموزش 108
راضیه السادات رضوی  کارشناس آموزش 108
راحله کریمی کارشناس آموزش 107
دکتر ربابه حسن نیا کارشناس امور فارغ التحصیلان 105
فرشته عسگری مسئول دبیر خانه  106

دکتر عصمت اسادات موسوی 

کارشناس مسئول آموزش و پژوهش

 

بهاره قائمی

کارشناس  آموزش و پژوهش

 

 


نظرات کاربران