پردیس نسیبه تهران

تماس با ما

 شماره تماس 44253090  

معاونت آموزشی : داخلی 113

کارشناس دبیرخانه : داخلی 105

کارشناس فارغ التحصیلی :داخلی  106

کارشناس مسئول آموزش :داخلی  107

کارشناس آموزش تربیت بدنی وعلوم تربیتی : داخلی  108

کارشناس مشاوره ومطالعات اجتماعی :داخلی 108

کارشناس فرهنگی : داخلی 131

کارشناس مسئول دانشجویی : داخلی 115

کارشناس هوشمند سازی : داخلی 120

مسئول کتابخانه : داخلی 129


نظرات کاربران