پردیس نسیبه تهران

تماس با ما

معاونت آموزشی : سرکارخانم سلیمانی

داخلی 44253090-113

کارشناس دبیرخانه : داخلی 105

کارشناس فارغ التحصیلی :داخلی  106

کارشناس مسئول آموزش :داخلی  107

کارشناس آموزش تربیت بدنی وعلوم تربیتی : داخلی  108

کارشناس مشاوره ومطالعات اجتماعی :داخلی 108

کارشناس فرهنگی : داخلی 131

کارشناس هوشمند سازی : داخلی 120


نظرات کاربران