پردیس نسیبه تهران

اعضای گروه علوم تربیتی پردیس نسیبه (به تربیت حروف الفبا)

اسامی استادان 

تصویر پرسنلی

مرتبه علمی

رشته

پست الکترونیک

دریافت رزومه

یاسمن اسکوئی

مربی

روانشناسی تربیتی

Yassoskoui@yahoo.com

تهمینه بازگیر

استادیار

علوم تربیتی

t.bazgir@yahoo.com

مسیح الله بخشی جهرمی

 

 

مدیریت آموزشی

 

سارا تورعی

مدرس

مدیریت فناوری

tavaroei@cfu.ac.ir

اکرم حافظی

 

استادیار

برنامه ریزی درسی

 

فاطمه حسین زاده

مربی

مدیریت آموزشی

fhz1339@yahoo.com

کتایون ساعتچی

 

 

تکنولوژی آموزشی

 

بتول سبزه

استادیار

برنامه ریزی درسی

batoolsabzeh@yahoo.com

شیرین سلیمیان

 

 

فلسفه تعلیم و تربیت

 

مریم شباک

استادیار

برنامه ریزی درسی

mfshabak@yahoo.com

زهره عباباف

استادیار

برنامه ریزی درسی در آموزش عالی

z_ababaf@yahoo.com

نیدا عبدالهی

مدرس

تکنولوژی آموزشی

n.abdolahi48@gmail.com

جمیله غفاریان

 

 

فلسفه تعلیم و تربیت

 

معصومه فتحی

مربی

روانشناسی تربیتی

masoomeh.fathi.2016@gmail.com

طیبه فرهادی

مربی

مدیریت آموزشی

tibafarhadi@gmail.com

منصور   کاظم زاده

 

 

برنامه ریزی درسی

 

عبدالسـعید محمدشفیعی

 

برنامه ریزی درسی

 

معصومه مقیمی فیروز آباد

استادیار

مدیریت آموزشی

mmoghimi110@gmail.com

نعمت الله موسی پور

استاد تمام

علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

n_mosapour@yahoo.com

مریم نادری

استادیار

علوم تربیتی

mnaderi_67@yahoo.com

 


نظرات کاربران